(Не) обикновен пъзел

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“ – 2015.

Синдикатът на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Единството на учебните и възпитателните функции на развиващото образование в съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на развиващото образование – обучението и възпитанието – към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.В раздел „Добри практики” могат да участват учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност в училище /по проект УСПЕХ, клубове по интереси и др./ и извънучилищната дейност /центрове за работа с деца, обединени детски комплекси и други извънучилищни звена в системата на средното образование/ с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и ученици от I до XII клас /6-18-годишна възраст/ от България и чужбина.


Раздел „Добри практики”

 (Не) обикновен пъзел

 Пермеационен подход на преподаването (пермеацио, nlat. permeatio – проникване на две тела едно в друго, смесване, просмукване), най-общо казано в основата си е свойствен за преподаването, персонализиарно с изпълнението, което е най-характерната черта на ранната ученическа възраст (в началното училище). Ако учебният план е добре осмислен, дори и ако е формално непълна, цялата система на преподавателската практика се провежда от учителя, чието синхронно водене на ученика през градивото достига набелязаните цели и резултати. С участието си в преподаването на предмета, учениците на всеки кръгъл час, включително междучасията, променят областите и предметите на изучаване, а заедно с тях и околната среда, кабинетите и, което е твърде важно, самите преподаватели. Няма го вече учителят, който е ги е водил, поучавал, помагал и който често се отъждествява с родителя. Заменя се от съвкупност от предмети и преподаватели, чиято последователност определя учебната програма. Корелацията между предметите е възможно решение, но в реалната педагогическа практика е твърде слаба, често и невъзможна, поради наличието на Учебен план, който включва сходни по съдържание предмети в различните класове. Как всичко това изглежда, когато активното учене превръща системата в единно цяло, ще онагледим с този пример с извънучилищните и извънкласни дейности.

Детската седмица, която в Сърбия се провежда всяка година през първата седмица на октомври, е богата на множество интересни събития, които в най-голямата си част се провеждат от училищата на местно ниво. През миналата година в ОУ „Йован Йованович Змай“ гр. Ковин, където работя, беше проведен открит урок, който със съдържанието си и особено с начина на реализация, със сигурност ще остане в паметта на учениците.

Благодарение на хубавото есенно време и близостта до училището на старата крепост „castrum“, учениците от горните класове на началното училище, заедно с преподавателите си дойдоха до местоположението на Стария град. Това всъщност е началото на улицата, където се намира самото училище, на десетина минути пеш. На платото се намира хотела, заобиколен от парк и уникален макет на речното корито на река Дунав, от устието на река Тиса, до Джердап („Железни врата“). Учителят по информатика, който е и редактор на сайта и говорител на училището, ги посрещна с предварително подготвен разказ за историята на мястото, където те се намират.

Първите археологически находки датират от началото на новокаменната епоха, следвани от архефакти от бронзовата епоха, до останките от крепостната стена, от която са намерени тухли със символи на VІІ-ми легион на (римския император) Клавдий. Самата крепост има неправилна форма, правоъгълна на север и триъгълна на юг, към река Дунав. Формата на крепостта беше начертана въз основа на карта, изтеглена от Google Earth.

За да се постигне впечатлението за посещение на своеобразен музей на открито, беше използван QR код, с които учениците вече са се срещали по време на посещенията си в музеи в Белград. По време на подготовката за открития урок, местоположението беше определено чрез Google Maps, бяха намерени интересни снимки, дори кратки видеоклипове, като „Сърбия – Пътят на римските императори“ (http://youtu.be/LxgtR8-B0Mw). Линковете са кодирани с QR код, с помощта на онлайн QR генератор, след което са отпечатани и окачени на мястото, предвидено за пристигането на учениците. С помощтта на приложението NeoReader, беше прочетен линка и показано мястото , на което се намират учениците. Районът около хотела, както и целият район на крепостта е покрит с Wi-Fi. Сега стана ясно къде се е намирала крепостта, като беше направена връзка между скицата и сателитната снимка. Остана за изследване съдържанието и на други локации и тяхното отбелязване.

Дейностите продължиха и след завръщането на учениците в училище, с писането на есе в часа по сръбски език, рисуване на крепостта чрез GoogleSketchUp и изграждане на макети в часовете по Техническо и Информационно обучение, осмисляне как учениците могат да използват макета на коритото на река Дунав, намиращ се на локалитета, за разване на икономически и туристически дейности в часовете по „гражданско възпитание“.

Опитът от този начин на преподаване беше споделен чрез интернет и с други училища, като трябва да се подчертае и осъществяването на регионално сътрудничество с училище в съседна Република България, чиито учители организираха интерактивен час с виртуално онагледяване, тръгвайки от църквата „Св. Четиридесет мъченици“, където след кончината си в Търново е погребан Свети Сава, откъдето по-късно неговите мощи са пренесени в манастира Милешево.

Накрая, след официалното приключване, когато бяха обобщени впечатленията и резултатите, последва дейност „за десерт“ – онлайн игри за подреждане пъзел: една от фотографиите на локалитета беше използвана за създаването на пъзел (jigzpuzzle), който беше раздаден на учениците за игра – да съставят пъзела, след което да си го поделят (FB sharing) и похвалят постигнатия резултат.

Ето така подредихме този необичаен педагогически пъзел, който, съдейки по приемането му от учениците, ще се превърне в обичайна практика. Половин година по-късно, от Финландия дойде новината за намерението им да реформират образователната си система във вид, който прилича на нашата дейност – това означава, че се движим в правилната посока.

 

Приложение:

Сценарий за провеждане на комплексния урок, с фотографии и илюстрации.

Описание – цели: Чрез запознаване с миналото на града, от неолита до наши дни, самостоятелно изследване, работа на терен и в училище, с помощта на ИКТ, учениците трябва да научат за миналото и развитието на града, в който живеят, чрез наблюдение развитието на архитектурата и строителството. Активното преподаване, осъществено отчасти в условията на околната среда, поставя ученика на първи план, и като личност и като равноправен член на екипа, чиято интегрална част са и деца от маргинализирани групи и такива с нарушено развитие, което допринася за мотивирането и създаването на удоволствие от ученето. Учениците се ориентират сами да достигнат до познание чрез сложна система от взаимовръзки между повече учебни предмети, и то на място, където почти цялата икономика е в застой, като чрез наличните ресурси осмислят тяхната употреба и развият предприемаческия дух у себе си.

 

Описание на дейността:

Дейност 1.                                         Продължителност около 15 минути.

Учителят, около 10 мин. – Запознава студентите с целите и начина на реализация на урока, дава указания за отиване до мястото на старата крепост и за разделяне на групи за работа на терена.

Учениците, около 5 минути. – Договарят се за времето на тръгване към мястото; Разделят се на групи.

Дейност 2.                                                     Продължителност около 30 мин.

Учителят, около 15 мин. – Устно представя историята на мястото, на което от неолита до белградския мирен договор е съществувала крепостта и град Ковин. Показва контурите на крепоста на земята и уникален макет на речното корито на река Дунав през Сърбия. Възлага на учениците да следват разпространението на печатни кодове QR и да използват NeoReader.

 

Учениците, около 15 минути. – В групи обикалят района, провеждат изследване и записват информацията, която получават в своеобразния музей на открито.

Дейност 3.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Насочва учениците да изследват темата от различни източници и въз основа на собствения си опит в областта да напишат кратко есе.

 

Учениците, около 25 мин. – Подготвят се и пишат есета, самостоятелно или в свободно формирани групи. Групите се формират самостоятелно от учениците, без намесата на преподавателя, тъй като вече са възпитавани да бъдат полово равноправни, и че учениците с увреждания също участват активно в работата. Правят изложения и дават коментари.

 

Дейност 4.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Показва на проектор снимки и видео материали на древните укрепления. Дава задача учениците в GoogleSketchUp или друга програма по техен избор, да покажат как си представят укрепленията от тези времена.

Учениците, около 25 мин. – Работят в свободно формирани групи. След като приключат показват чрез проектора своите изготвени продукти.

 

Дейност 5.                                                     Продължителност около 35 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Напътства учениците как въз основа на предишните дейности да направят макет.

Учениците, около 30 минути. – Учениците от подръчен, леко обработваем материал, правят своите макети в групи и накрая ги подреждат в малка изложба.

 

Дейност 6.                                                     Продължителност около 35 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Учителят подчертава уникалността на макета на река Дунав и дава примери за това как такива потенциали се използват като туристически ресурси. Дава задача по групи да бъдат осмислени идеи, как биха използвали тези потенциали, когато станат предприемачи.

 

Учениците, около 30 минути. – Работейки в групи, пишат концепция, подготвят презентация и след това участват в дебата, защитавайки идеите си, особено посочвайки възможностите за решаване на проблема с бедността и безработицата в Ковин, която насърчава икономическата миграция към големите градове и чужбина.

 

Дейност 7.                                                     Продължителност около 15 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Предлага на учениците и групите, да изберат от своята работа най-представителните части, от тях направят свое портфолио, което да представят на училище, с което вече е установено международно регионално сътрудничество, ОУ „Любен Каравелов“ от село Осиковица в Република България.

 

Учениците, около 20 минути. – Всяка група прави избор на презентация, която се изпраща чрез интернет, с помощта на уебсайта ODS.

 

Дейност 8.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 10 мин. – Прави резюме на дейностите и поделя на учениците листи за оценка.

 

Учениците, около 20 минути. – Попълват листовете с оценки, след което споделят своите впечатления, предложения и забележки.

 

Дейност 9.                                                    Продължителност около 20 минути.

 

Учителят, около 10 мин. – Изработва пъзела (jigsawplanet.com) въз основа на една от снимките, споделя линкове чрез социалната мрежа (FB), след което следи изпълнението.

 

Учениците, около 10 минути. – Съставят пъзела и докладват за постигнатия резултат.

 

DIPLOMA

jtКликнете върху снимката за илюстрация на реализация

mplКликнете върху снимката за илюстрация на реализация