(Не) обикновен пъзел

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“ – 2015.

Синдикатът на българските учители, фондацията „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Единството на учебните и възпитателните функции на развиващото образование в съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.

Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко да се прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.

Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на развиващото образование – обучението и възпитанието – към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.В раздел „Добри практики” могат да участват учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност в училище /по проект УСПЕХ, клубове по интереси и др./ и извънучилищната дейност /центрове за работа с деца, обединени детски комплекси и други извънучилищни звена в системата на средното образование/ с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и ученици от I до XII клас /6-18-годишна възраст/ от България и чужбина.


Раздел „Добри практики”

 (Не) обикновен пъзел

 Пермеационен подход на преподаването (пермеацио, nlat. permeatio – проникване на две тела едно в друго, смесване, просмукване), най-общо казано в основата си е свойствен за преподаването, персонализиарно с изпълнението, което е най-характерната черта на ранната ученическа възраст (в началното училище). Ако учебният план е добре осмислен, дори и ако е формално непълна, цялата система на преподавателската практика се провежда от учителя, чието синхронно водене на ученика през градивото достига набелязаните цели и резултати. С участието си в преподаването на предмета, учениците на всеки кръгъл час, включително междучасията, променят областите и предметите на изучаване, а заедно с тях и околната среда, кабинетите и, което е твърде важно, самите преподаватели. Няма го вече учителят, който е ги е водил, поучавал, помагал и който често се отъждествява с родителя. Заменя се от съвкупност от предмети и преподаватели, чиято последователност определя учебната програма. Корелацията между предметите е възможно решение, но в реалната педагогическа практика е твърде слаба, често и невъзможна, поради наличието на Учебен план, който включва сходни по съдържание предмети в различните класове. Как всичко това изглежда, когато активното учене превръща системата в единно цяло, ще онагледим с този пример с извънучилищните и извънкласни дейности.

Детската седмица, която в Сърбия се провежда всяка година през първата седмица на октомври, е богата на множество интересни събития, които в най-голямата си част се провеждат от училищата на местно ниво. През миналата година в ОУ „Йован Йованович Змай“ гр. Ковин, където работя, беше проведен открит урок, който със съдържанието си и особено с начина на реализация, със сигурност ще остане в паметта на учениците.

Благодарение на хубавото есенно време и близостта до училището на старата крепост „castrum“, учениците от горните класове на началното училище, заедно с преподавателите си дойдоха до местоположението на Стария град. Това всъщност е началото на улицата, където се намира самото училище, на десетина минути пеш. На платото се намира хотела, заобиколен от парк и уникален макет на речното корито на река Дунав, от устието на река Тиса, до Джердап („Железни врата“). Учителят по информатика, който е и редактор на сайта и говорител на училището, ги посрещна с предварително подготвен разказ за историята на мястото, където те се намират.

Първите археологически находки датират от началото на новокаменната епоха, следвани от архефакти от бронзовата епоха, до останките от крепостната стена, от която са намерени тухли със символи на VІІ-ми легион на (римския император) Клавдий. Самата крепост има неправилна форма, правоъгълна на север и триъгълна на юг, към река Дунав. Формата на крепостта беше начертана въз основа на карта, изтеглена от Google Earth.

За да се постигне впечатлението за посещение на своеобразен музей на открито, беше използван QR код, с които учениците вече са се срещали по време на посещенията си в музеи в Белград. По време на подготовката за открития урок, местоположението беше определено чрез Google Maps, бяха намерени интересни снимки, дори кратки видеоклипове, като „Сърбия – Пътят на римските императори“ (http://youtu.be/LxgtR8-B0Mw). Линковете са кодирани с QR код, с помощта на онлайн QR генератор, след което са отпечатани и окачени на мястото, предвидено за пристигането на учениците. С помощтта на приложението NeoReader, беше прочетен линка и показано мястото , на което се намират учениците. Районът около хотела, както и целият район на крепостта е покрит с Wi-Fi. Сега стана ясно къде се е намирала крепостта, като беше направена връзка между скицата и сателитната снимка. Остана за изследване съдържанието и на други локации и тяхното отбелязване.

Дейностите продължиха и след завръщането на учениците в училище, с писането на есе в часа по сръбски език, рисуване на крепостта чрез GoogleSketchUp и изграждане на макети в часовете по Техническо и Информационно обучение, осмисляне как учениците могат да използват макета на коритото на река Дунав, намиращ се на локалитета, за разване на икономически и туристически дейности в часовете по „гражданско възпитание“.

Опитът от този начин на преподаване беше споделен чрез интернет и с други училища, като трябва да се подчертае и осъществяването на регионално сътрудничество с училище в съседна Република България, чиито учители организираха интерактивен час с виртуално онагледяване, тръгвайки от църквата „Св. Четиридесет мъченици“, където след кончината си в Търново е погребан Свети Сава, откъдето по-късно неговите мощи са пренесени в манастира Милешево.

Накрая, след официалното приключване, когато бяха обобщени впечатленията и резултатите, последва дейност „за десерт“ – онлайн игри за подреждане пъзел: една от фотографиите на локалитета беше използвана за създаването на пъзел (jigzpuzzle), който беше раздаден на учениците за игра – да съставят пъзела, след което да си го поделят (FB sharing) и похвалят постигнатия резултат.

Ето така подредихме този необичаен педагогически пъзел, който, съдейки по приемането му от учениците, ще се превърне в обичайна практика. Половин година по-късно, от Финландия дойде новината за намерението им да реформират образователната си система във вид, който прилича на нашата дейност – това означава, че се движим в правилната посока.

 

Приложение:

Сценарий за провеждане на комплексния урок, с фотографии и илюстрации.

Описание – цели: Чрез запознаване с миналото на града, от неолита до наши дни, самостоятелно изследване, работа на терен и в училище, с помощта на ИКТ, учениците трябва да научат за миналото и развитието на града, в който живеят, чрез наблюдение развитието на архитектурата и строителството. Активното преподаване, осъществено отчасти в условията на околната среда, поставя ученика на първи план, и като личност и като равноправен член на екипа, чиято интегрална част са и деца от маргинализирани групи и такива с нарушено развитие, което допринася за мотивирането и създаването на удоволствие от ученето. Учениците се ориентират сами да достигнат до познание чрез сложна система от взаимовръзки между повече учебни предмети, и то на място, където почти цялата икономика е в застой, като чрез наличните ресурси осмислят тяхната употреба и развият предприемаческия дух у себе си.

 

Описание на дейността:

Дейност 1.                                         Продължителност около 15 минути.

Учителят, около 10 мин. – Запознава студентите с целите и начина на реализация на урока, дава указания за отиване до мястото на старата крепост и за разделяне на групи за работа на терена.

Учениците, около 5 минути. – Договарят се за времето на тръгване към мястото; Разделят се на групи.

Дейност 2.                                                     Продължителност около 30 мин.

Учителят, около 15 мин. – Устно представя историята на мястото, на което от неолита до белградския мирен договор е съществувала крепостта и град Ковин. Показва контурите на крепоста на земята и уникален макет на речното корито на река Дунав през Сърбия. Възлага на учениците да следват разпространението на печатни кодове QR и да използват NeoReader.

 

Учениците, около 15 минути. – В групи обикалят района, провеждат изследване и записват информацията, която получават в своеобразния музей на открито.

Дейност 3.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Насочва учениците да изследват темата от различни източници и въз основа на собствения си опит в областта да напишат кратко есе.

 

Учениците, около 25 мин. – Подготвят се и пишат есета, самостоятелно или в свободно формирани групи. Групите се формират самостоятелно от учениците, без намесата на преподавателя, тъй като вече са възпитавани да бъдат полово равноправни, и че учениците с увреждания също участват активно в работата. Правят изложения и дават коментари.

 

Дейност 4.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Показва на проектор снимки и видео материали на древните укрепления. Дава задача учениците в GoogleSketchUp или друга програма по техен избор, да покажат как си представят укрепленията от тези времена.

Учениците, около 25 мин. – Работят в свободно формирани групи. След като приключат показват чрез проектора своите изготвени продукти.

 

Дейност 5.                                                     Продължителност около 35 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Напътства учениците как въз основа на предишните дейности да направят макет.

Учениците, около 30 минути. – Учениците от подръчен, леко обработваем материал, правят своите макети в групи и накрая ги подреждат в малка изложба.

 

Дейност 6.                                                     Продължителност около 35 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Учителят подчертава уникалността на макета на река Дунав и дава примери за това как такива потенциали се използват като туристически ресурси. Дава задача по групи да бъдат осмислени идеи, как биха използвали тези потенциали, когато станат предприемачи.

 

Учениците, около 30 минути. – Работейки в групи, пишат концепция, подготвят презентация и след това участват в дебата, защитавайки идеите си, особено посочвайки възможностите за решаване на проблема с бедността и безработицата в Ковин, която насърчава икономическата миграция към големите градове и чужбина.

 

Дейност 7.                                                     Продължителност около 15 мин.

 

Учителят, около 5 мин. – Предлага на учениците и групите, да изберат от своята работа най-представителните части, от тях направят свое портфолио, което да представят на училище, с което вече е установено международно регионално сътрудничество, ОУ „Любен Каравелов“ от село Осиковица в Република България.

 

Учениците, около 20 минути. – Всяка група прави избор на презентация, която се изпраща чрез интернет, с помощта на уебсайта ODS.

 

Дейност 8.                                                     Продължителност около 30 мин.

 

Учителят, около 10 мин. – Прави резюме на дейностите и поделя на учениците листи за оценка.

 

Учениците, около 20 минути. – Попълват листовете с оценки, след което споделят своите впечатления, предложения и забележки.

 

Дейност 9.                                                    Продължителност около 20 минути.

 

Учителят, около 10 мин. – Изработва пъзела (jigsawplanet.com) въз основа на една от снимките, споделя линкове чрез социалната мрежа (FB), след което следи изпълнението.

 

Учениците, около 10 минути. – Съставят пъзела и докладват за постигнатия резултат.

 

DIPLOMA

jtКликнете върху снимката за илюстрация на реализация

mplКликнете върху снимката за илюстрация на реализация

MEĐU NAJBOLJIM EDUKATORIMA SRBIJE

 

nes logo_cirilica

Kraj 2015. godine obeležilo je u mojoj profesionalnoj pedagoškoj karijeri visoko priznanje Udruženja za podsticanje preduzetništva „Živojin Mišić“ – izbor za jednog od 16 najboljih edukatora Srbije.

DSC_5056

Kako je počelo? Na sajtu Udruženja bio je poziv da se prijave kandidati: „Mislite da je Vaš predavač najbolji, najkreativniji i najposvećeniji svom poslu? Pokažite to celoj Srbiji!“. I prijava je upravo potekla iz škole u kojoj sam bio učenik, a potom joj posvetio sve svoje godine rada:

Zašto mislite da je Vaš edukator najbolji?

Rad kolege pratim i sa njim saradjujem više od 30 godina, još od svog prvog dana na mestu školskog pedagoga. Sve te godine, i lepe i teške, u njemu je sijao plamen entuzijazma, koji ne posustaje čak i sada kada se zajedno primičemo kraju radnog veka.

Potekao iz prosvetarske porodice, njegov otac bio mi je profesor u gimnaziji, nasledio je urođeni tanani, delikatni osećaj za fleksibilni pristup svakom detetu, ceneći i osnažujući svakog đaka, što mu oni i uzvraćaju neizmernim poverenjem i prisnošću. Nema tog problema zbog kojeg mu se deca neće poveriti i zatražiti pomoć, kao sopstvenom roditelju, pa i više. Kao pedagog, to sam u individualnim razgovorima čula od mnogih generacija učenika. Deca su mu to i uzvraćala katkada simboličnim priznanjem, kao što je izbor za najdražeg nastavnika škole, na osnovu anonimnog glasanja, a najviše iskrenim prisnim odnosom

Osim najvažnijeg, pedagoškog rada, kolega je oduvek bio specifični element našeg kolektiva koji uvek unosi vedrinu i pozitivan duh kako u zbornicu, tako i na seminar, neformalno druženje, ekskurziju.

Kao dugogodišnji saradnik više listova i časopisa iz oblasti nastave, objavio je izuzetno mnogo priloga o radu i životu naše škole i grada. Vrsni je poznavalac kulturnog i prosvetnog nasleđa ovog dela Banata, posebno prošlosti naše škole koja datira još od 1904. godine pa je stoga već godinama PR škole, verovatno prvi u Srbiji. Promoviše svoju školu i grad svuda (http://kulturanadar.dar.org.rs/glas-zirija-tesno-do-samog-kraja/ ), a veoma uspešno inicira i ostvaruje međunarodnu regionalnu saradnju blagodareći dobrom poznavanju stranih jezika.

Stalno je spreman za inovaciju, istraživanje, iznalaženje novog u radu sa učenicima, permanentno se usavršava prateći kako domaće seminare, tako i kurseve renomiranih svetskih univreziteta. Njegova je učionica prava pedagoška laboratorija, bilo da je to sa decom među računarima, u obilasku auto-servisa, gradske toplane ili na pristaništu. Autor je udžbeničkih kompleta za svoj predmet, kao i mnogobrojnih metodskih priloga i drugog nastavnog materijala u štampanoj i elektronskoj formi. Stručni je recenzent Informatičkog priručnika za tehničku kulturu V – VIII razreda odobrenog za korišćenje u školama Republike Hrvatske, gde se nastava izvodi na srpskom jeziku (ćirilično izdanje) – http://www.itdesk.info/srp/informaticki-prirucnici-za-tehnicku-kulturu-5-8-razreda/ Zapaženi je učesnik konferencija IC teachers, ali i takmičenja u projektu Open Discovery Space, gde je postigao visoke rezultate, Moskovske pedagoške olimpijade čiji je laureat i mnogo drugog. Školu oseća kao jedinstvenu celinu, nepodeljenu na mlađi i stariji uzrast, pa je aktivni član SURS-a, redovni učesnik Sabora učitelja i omiljen prezenter u kovinskom Društvu učitelja, posebno u oblasti inkluzije (http://www.deteplus.rs/inkluzija/tekstovi/373-iz-ugla-jednog-nastavnika-inkluzija.html ) i korišćenja ICT u nastavi i stručnom usavršavanju (http://www.zmajkovin.edu.rs/index.php/aktuelno/539-neumorni-uitelji).

Ipak, najveće priznanje mu je iskreno oduševljenje i poštovanje njegovih đaka, koji su već duže vremena deca njegovih bivših učenika.

DSC_5012

Opišite njegove osobine i odnos sa učenicima.

Rad kolege pratila sam dugi niz godina iz dva ugla: i kao školski pedagog, ali i kao roditelj. Stoga mogu argumentovano i kvalifikovano da tvrdim da je njegov način rada veoma specifičan i da je svaki čas, održan u specifičnim uslovima različitosti odeljenja razreda, jedinstvena kreacija. Učenik mu je iznad svega: polazeći od različitosti pojedinca on ih motiviše da žele, hoće i mogu i to vodi uspehu. Za predmet koji predaje svako je u različitoj meri nadaren, ali njegov motivišući stav ohrabruje učenike da upornošću i strpljenjem postignu cilj. Njegova „uobičajena“ predavanja bi se mogla, bez preterivanja, svrstati u ugledne časove; inovativnost i kreativnost čine da svaki čas može biti master klass. Višegodišnji rad kao saradnika u obrazovnom programu Televizije Vojvodine i lokalnog radija dodatni su kvalitet stečenog velikog iskustva u komunikativnosti i elokventnosti. Tu svoju osobinu aktivno prenosi na učenike stalnim osmišljavanjem aktivnosti u kojima se kroz aktivnu nastavu učenici spremaju za marljiv, odlučan i samouveren korak u život. Da, najkraće rečeno, on je zaista majstor svog zanata koji se neumorno godinama usavršava i nadograđuje, istovremeno nesebično deleći iskustva mladima, a najveće priznanje mu je iskreno oduševljenje i poštovanje njegovih đaka.

Koji je njegov način rada? Po čemu je specifičan? Opišite jedan čas.

Kao što sam već navela, rad mu je neprestana kreacija (https://youtu.be/CD3W8yr8JaM). On sam, na blogu o tome kaže https://dejankreculj.wordpress.com/2014/02/27/licna-profesionalna-filozofija/

Časovi Teničkog i informatičkog obrazovanja su uvek u bloku i gotovo da nema nastavne jedinice koju bar jednim časom ne realizuje tako što učenici rade na računarima. Mada je dovoljan broj računara, stimuliše timski rad, učenici rade u parovima, grupama ne sputavajući individualnost. Ako je potrebno nešto da vide, tada je tu neizostavni film (http://www.mingl.rs/videopedija/video/75/2014/10/28/kretanje-u-fizici.html).

Ako treba nešto da čuju, kao što je na primer, opseg niskih frekvencija, tada je korišćenjem računarske aplikacije učionica ispunjena tonovima od najnižih do najviših. Učenicima je ovo nezaboravno iskustvo jer su sami učestvovali u ogledu. Ali, zato o sistemu centralnog grejanja ne predaje uz crtež ili prezentaciju. Sa učenicima odlazi u školsku kotlarnicu gde među kotlovima, pumpama, ventilima itd. u realnom, živom ambijetu učenici osete i miris lož-ulja i toplotu kotlova i zvuk cirkulacionih pumpi. Takav način rada rezultuje trajnim pamćenjem jer se dodirnulo, čulo, videlo – doživelo. Da ne bih mnogo pisala, a i nema mesta za to, ilustrovala bih linkom ka njegovom blogu https://dejankreculj.wordpress.com/2014/06/16/u-okviru-platna-i-van-njega/ i https://dejankreculj.wordpress.com/2014/04/14/dobro-si-uradio-samo/ kao i jednim metodskim prilogom https://zmajkovin.wordpress.com/2014/11/22/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80a%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/ (na ruskom jeziku)

Da li organizuje neke vannastavne aktivnosti, akcije sa decom? Opišite ih uz dodatne materijale ako imate (linkovi ka snimcima, objavama, blogovima…)

Kako u nastavi, kolega je aktivan i u svim vannastavnim aktivnostima, od vođenja Učeničkog parlamenta do novinarske sekcije. Mnogo je toga što svakodnevno organizuje, a evo samo kratkog pregleda nekih nedavnih aktivnosti:

Sve ovo napisala sam krajem maja, a ovih dana rekao mi je da je za rad na međunarodnom konkursu koji organizuje Savez učitelja Bugarske „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците“ dobio specijalnu nagradu. Tokom leta sigurna sam da će pohađati još onlajn seminara, prisustvovati vebinarima i drugo. Na kraju, spomenuću da je eksterna evaluacija škole, koja je bila nedavno i gde smo dobili najvišu ocenu, neizostavno prisustvovala i njegovom času koji je i tada bio majstorska radionica na temu kreativnosti u nastajanju projekta.

Lučija Trifunović, pedagog

24 sata (levo)

24 sata (desno)

opstinakovin

Opština Kovin

Uncle Isa`s School

From the legacy of documents testifying to over-a-century-old history of Kovin’s Public School now called ‘Jovan Jovanovic Zmaj’, fairly large in format, a warm sepia-toned photograph, mounted on a piece of cardboard frayed at the edges, stands out. There is a logo of the local photographer Midlar imprinted at the bottom right corner. The photo presents the teaching staff of the time, seated in two rows in front of the drapery. Right in the middle, as befitted, the school principal is sitting in a massive chair resembling a throne. His eyes are fixed on a point slightly upward which gives him a noble look.

It is Uncle Isa, Isidor Ignjat Kupusarevic. He taught Mathematics, Physical Education and Serbian. His work ’’Kovin up to the end of the 18th century“ published by Oberleiter in 1935 is a valuable historical source illustrating the past of South Banat. Next to him, on both sides, two female teachers are seated: Jelka – Ilonka Vuković, born Teodorović, who taught German and Singing, and Ljubinka Todorović, married name Muravjev, who taught Handicrafts and Gymnastics. Their appearance is typical for the time, the 1930’s: modest dresses, a pearl necklace, a crochet collar, permed hair, but there is a trace of boldness on young Jelka’s face looking straight at the camera with her lips slightly curved up in a faint smile.

Behind them, three male teachers are standing. With a bow tie and a warm look in his eyes fixed on a point in distance, there stands Dimitrije Kurguzov, exiled from the bolshevik USSR, coming from Majkop, a town at the foot of the Caucasus Mountains. The winds of destiny brought him to the Pannonian Plain, to a small town, still puzzled by the disappearance of one and the creation of another monarchy. He taught Mathematics and Gymnastics, but could be easily pictured as an artist and a bohemian at „Chez Maxime“, alongside other expatriates. Next to him we can see Mladen Jovašević, a teacher of Serbian. The records show that subsequently, mysterious Lord’s ways led him southwards to the only oasis of liberty in occupied Europe – The Užice Republic, where he was the principal of Užice Grammar School. The sixth member of the staff is Vitomir Milošević, wearing a straw hat, who taught Natural History and Physical Education.

The Great War is finally over, Austro-Hungarian Monarchy has collapsed. A new era brings hope, prosperity, the faith in common sense and peace. The school uses the curriculum prescribed in the Kingdom of Serbia in 1904. Magnesium light has frozen the look on their faces. Just like the flashlight, the newborn euphoria will end soon and the horsemen of the apocalypse will gallop across ill-fated Europe once again.

They are long gone, but the photograph remains, and the eyes of our predecessors are looking at us from the page of the school website.

Acknowledgements: Gordana Popović, English Teacher

 

Serbia-LoCloud Diploma-Uncle Isa`s School-page-001

Fortasse erit, fortasse non erit

Svoje razmišljanje o tome kako će izgledati svetska mreža kroz dvadeset godina započeo sam latinskom sentecnom u naslovu „Fortasse erit, fortasse non erit „ (Možda će biti, možne neće biti). Ne bez razloga.

Meni je preko pedeset godina. To je sasvim dovljna vremenska distanca da mogu reći – deset, dvadeset godina, to i nije tako mnogo. Živim u Srbiji, zemlji bivše Jugoslavije u kojoj vreme brzo porolazi. I pored ratova, hiperinfalcije, ekonomskog kraha, život je svakodnevna pojava. U svetu se živi, ali i mi živimo. Na svoj način. Prema Vladinim podacima tek oko trećine domova ima priključak za svetsku mrežu[1]. Ono što svi domovi imaju su brige kako opstati sa vrlo malim platama. Oni koji ih imaju, koji nisu otpušteni.[2]

I tako, gledajući iz Srbije, gledam celi svet. Nedavno je predsednik Obama jedva uspeo da mu Kongres odobri budžet[3]. Svetska sila praznih džepova. Šta onda očekivati od zemalja u razvoju, siromašnih, gladnih. Ipak, internet je svetska pojava, fenomen. Ako pratimo vremensku liniju razvoja interneta i događaja u svetu videćemo da se on razvijao dok se tiho vodio Treći svetski rat. Nije se tako zvao, ali kako nazvati svo vreme od završetka Drugog svetskog rata, preko Koreje i Vijetnama, Iraka, bivše Jugoslavije, do Egipatskog proleća koje traje već godinama, Sirije. Šta je sledeće? A vojska traži komunikacije. Informacije su uvek bitne. Počeli smo sa „Enigmom“, a sada se dešava prisluškivanje nemačke kancelarke[4]. Slično?

Za hranu, vakcine, gladnu decu, bez obzira bili oni u Bagdadu, Beogradu ili Bronksu, nema novca ili ga ima nedovoljno. Za armiju uvek ima i biće. Internet je tu u povoljniom položaju – uvek će za to biti novca. Onima kojima je potreban. Verujem da će se razvijati i da će kroz pet, deset ili dvadeset godina biti mnogo savršeniji. Možda je već sada, ali mi to ne znamo, nije vreme za objavljivanje.

trioda senzor

Pomenuh vremensku liniju. Unapređenje u oblasti tehnike i tehnologije je nesumnjivo skokovito. Bitna su radikalna otkrića, radikalne promene. Ispričaću to kroz komparaciju sa železnicom[5]. Počelo je sa čovečijom i konjskom snagom. Sledeći korak bila je parna mašina. Sledilo je dizel motor. Sledeći korak elektični motor. I njihova kombinacija dizel-električni pogon. A onda Japanom proleti prvi high-speed rail transport. On lebdi. Šta je sledeće? Radikalna promena, revolucionarna ideja koja može da se ostvari u praksi. Ne znamo šta će to biti, ali sledećeg koraka će biti sigurno.

Internet je sada, koliko je nama korisnicima poznato, u koraku koji se već ostvaruje u usavršavanju – velike brzine, prenosivost, dostupnost na svakoj tački Zemlje. Da, to je manje ili više isto, samo malo bolje. Šta očekujem u narednim godinama? Očekujem sledeći korak u razvoju. To će biti nešto što će menjati suštinu: kao kada je konja zamenila parna mašina, kao analogna i digitalna televizija. Hardveverski očekujem velika otkrića. Softverski takođe. Žao mi je što se neće ostvariti san o slobodnom softveru. Velike međunarodne kompanije su previše jake da bi to dozvolile. To je poput priča u filmovima o slobodnoj, besplatnoj energiji za dobrobit cele planete i agentima naftnih magnata koji ne daju da se projekti ostvare. Da, znamo da „naš bog je novac, naša religija sticanje novca“. Snažno bih voleo da ova moja pretpostavka u budućnosti bude netačna.

Ovaj maleni esej je samo naznaka mojih razmišljanja. Za sada toliko, a voleo bih da o tome nastavimo diskusiju na forumu.

***

Esej na seminaru „Internet History, Technology, and Security“, University of Michigan decembra 2013. godine (Grade Achieved: 113.8% with Distinction).graduation ceremony

I tako dani prolaze, nedelje … godine, okruženi ekranima da li pogledamo oko sebe ?

strip

http://bitstrips.com/r/H5FG3

_____________________________________________________________________________

[1] http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx

[2] http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=2012

[3]http://www.foxnews.com/politics/2013/10/17/senate-begins-vote-on-budget-bill-boehner-pledges-house-wont-block-it/

[4] http://edition.cnn.com/2013/10/24/world/europe/europe-summit-nsa-surveillance/

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_rail_transport

Eye on Earth – the drought

EoE_headerUnited Nations Environment Programme (UNEP) je organizacija Ujedinjenih nacija u čijim smo kao škola aktivnostima do sada redovno učestvovali. Sigurno je da će i u buduće biti tako. S obzirom na veliku zagađenost vazduha u našem kraju, posebno kao posledica obližnjih termoelektrana i hemijskog kompleksa u Pančevu, s pravom se može sumnjati da sve to utiče i na naše životno okruženje.

https://www.youtube.com/embed/S8NPG4JvysM„>

Stoga je urađen ovaj kratki film koji pokazuje problematiku zagađenja i (verovatni) uticaj na klimatske promene – ovoga leta izrazitu sušu i vrućinu, i ima za cilj pokretanje diskusije i aktivnosi na tu temu.

Očekujemo vas ovde ili na FB, na našem Zelenom zmaju !

PEDAGOŠKA OLIMPIJADA

Moskovska Međunarodna pedagoška olimpijada je veliki onlajn konkurs koji pruža nastavnicima i studentima pedagoških obrazovnih ustanova priliku da pokažu svoja postignuća u nastavi i kreativnosti. Svi radovi postaju deo velikog repozitorijuma nastavnih materijala na adresi pedolimp.ru. Po prvi put, u kategoriji „Nauka oko nas – srednje i visoke škole“, gde je prispelo 25 radova iz Ruske Federacije i Republike Kazahstana našao se i rad iz naše zemlje. Odlukom žirija, među laureatima sam i ja sa radom „Određivanje gustine tela nepravilnog oblika – laboratorijska vežba s korišćenjem IKT“. Veliko priznanje i podstrek za dalju saradnju i rad na istraživanju i unapređenju nastavne prakse.

pedolimp_diplom_english-page-001

pedolimp_diplom

ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ ТЕЛА НЕПРАВИЛНОГ ОБЛИКА

 „Domus propria, domus optima “ (Своја кућа, најбоља кућа), латинска је сентенца која је као црвена нит проткана кроз три деценије дуг педагошки рад аутора ових редова. Да би прописани наставни садржаји били примамљиви за дечју пажњу, потребно је, између осталог, да буду и што стварнији, реалнији. Давно су прошла времена када су у уџбеницима биле црно-беле илустрације, са по неком фотографијом. Данас технички високо квалитетне фотографије надопуњују видео материјали који прате уџбеничке комплете, а како од завршетка рада на рукопису, преко одобрења, штампања и дистрибуције, односна до часа када наставна јединица стиже пред ученике, прође доста времена, то је посезање и за интернетом, као извором информација у реалном времену, сасвим оправдано. Ипак, посебно у предметима, попут познавања природе, а касније и физике, где је извођење лабораторијских вежби саставни део програма, опис и приказ тока рада и уз лепе илустрације може да буде врло штур, деци нејасан па и збуњујући.

На часовима лабораторијских вежбања ученицима је потребно објаснити шта треба да ураде, чиме и како. Потом следи препознавање наставних средстава. У уџбенику или радној свесци приказана су она која је аутор имао и илустратор одабрао. Домаћа или страна, стара из времена СССР и из најновијих каталога светских произвођача; свега има. А чега има у кабинету школе у којој се ради, како стварно изгледају наставна средства и како се користе? Како и шта треба радити, не гледајући како то с оне стране катедре наставник демонстрира, већ из угла ученика – буквално гледано очима детета. У томе и јесте поента; и у презентацији и кратком видео снимку и туторијалу све је онако како ученик види; ту нема оног прастарог става који прави дистанцу на релацији ученик – наставник да је „све моје лево, вама десно и обрнуто“.

Погледајмо стога пример припреме за извођење часа:

НЕПОСРЕДНА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА

Наставни предмет: Физика                          Разред: шести

Наставник:     Дејан Крецуљ                        Школа: ОШ „Ј.Јовановић Змај“ Ковин

Наставна тема:                     5. Маса и густина

Наставна јединица:               58. Лабораторијска вежба: одређивање густине чврстих тела неправилног облика

 

Тип часа:                              лабораторијска вежба

Образовни ниво:                   примена знања

Облик рада:                           групни – тимски

Наставне методе:                  експериментално – лабораторијска, АВ, практичан рад

 

Наставна средства:

 • вага,
 • комплет тегова,
 • чврста тела неправилног облика (погодних величина да могу стати у мензуру окачена на кончић) : каменчић, челична опруга, алуминијумска навртка …,
 • мензура и
 • РС рачунар са интернет конекцијом и штампачем.

 

Циљеви и задаци:

 • примена стечених знања и њихово проширивање и продубљивање кроз практичан рад,
 • развијање вештина и навика – оспособљавање за мерење,
 • развијање прецизности и уредности,
 • развијање способности за тимски рад и сарадњу.

 

Уводни део часа

 

Ученици се деле у неколико група – тимова, у зависности од броја ученика у одељењу и расположивих наставних средстава. Поделу врше сами ученици према сопственој вољи.

Тако подељени, на својим рачунарима, прате презентацију „Густина“ коју им, слајд по слајд, наставник укратко коментарише, побуђујући их на учествовање допуњавањем и питањима. Обнавља се појам густине и начин њеног одређивања код чврстих тела правилног и неправилног облика: начин мерења и обрада добијених података, коју показује туторијал. На крају, заједно погледају видео клип читавог тока реализације вежбе, претходно снимљен у школском кабинету и постављен на YouTube.

 

Главни део часа

Групе реализују вежбу према следећем алгоритму:

 • измере масу тела вагом;
 • сипају воду у мензуру и одређују њену запремину;
 • забележе измерени податак;
 • убаце тело у мензуру;
 • измере укупну запремину тела и течности;
 • забележе измерени податак;
 • одреде запремину тела;
 • на основу добијених резултата одреде густину тела уношењем вредности у табелу;
 • упореде густину тела са табелом густина (датом у Excelu–у, из уџбеника, збирке или са WEB-а) и на основу тога утврде од које је супстанце тело;
 • одштампају резултате.

 

Завршни део часа

Анализа добијених резултата:

 • представници тимова извештавају;
 • да ли су сви добили исте резултате или су различити?
 • зашто су различити и шта је разлог тога?
 • Код кога је било тело од камена? Колика је његова густина? (ρ=2500 kg/m3) Мали задатак за све: ко ће први да израчуна масу Кеoпсове пирамиде чија је запремина, ако се одузме трећина коју чине ходници и дворане, 1777440m3 (Одговор: m= 4443600 t).

 

Очигледно је да је овакав час суштински различит од класичног управо због коришћења ИКТ-а.

Кренимо редом. Припремајући се за час, потребно је да наставник сними у свом кабинету како се вежба ради. Ако сложеност дозвољава, снимак чак ни не треба да ради неко други, већ он сам – док реализује вежбу посматрајући је на монитору. У овом случају било је довољно да камеру држи у руци, а ако треба, ту је погодно постављен сталак. Јасно је да се до коначног снимка долази из више покушаја, ако треба уз мало монтаже Windows Movie Maker-ом, али вреди. Кажу да једна слика говори колико хиљаду речи, а ових пар минута тај број увећавају експонeнцијално. Нема објашњавања, нема говора, нема музике – чује се само тихи жагор ученика у даљини. Све је концентрисано на снимак; снимак стварности гледан очима детета. Такав видео клип се уграђује у PPS презентацију на крају, уз дати линк који вида на снимак постављен на YouTube. Исто тако, као један од извора користи се Wikipedia, ради добијања података о густини различитих материјала, мада је за неколико дато и у прилогу радне листе. Не одбацујући класичне, неелектонске изворе, врло је извесно да ће бити потребно за неке узорке потражити податке о густини материјала и из штампаних извора – уџбеника, збирке, енциклопедије – што подстиче ученике да се у тражењу пута до истине увек ослањају на различите изворе и не занемаре их.

 

Корелирајући са предметима Техничко и информатичко образовање и Информатика и рачунарство, иако је реч о једноставним рачунањима, ученицима се радни лист даје у Excel-у. Није проблем одузети два броја и потом поделити. Али, овако се они уводе у коришћење рачунара у обради података и указује им се да то није машина само за забаву и игрице, већ да може да буде итекако корисна у учењу. Мада ученици елементарно познају Excel, колико је то програмом Информатике и рачунарства у шестом разреду предвиђено, vTuteRecorder-ом снимљен је кратки туторијал и такође постављен на YouTube. У презентацији је дата једино фотографија и провокативно само линк за оне који желе да га погледају, а пример са златном венчаном бурмом која стаје у мензуру је реалан.

 

Час се завршава презентовањем одељењу. Представник сваког тима презентује резултате и заједнички долазимо до закључка да су они различити због разнородности узорака и њихове густине. Ту долази до изражаја тимски рад, који се негује у Грађанском васпитању, са којим такође корелира, и час води тако да кроз заједнички циљ групе постају тимови, пошто није свака група ученика распоређених на неколико места у учионици исто што и тим. Отуда и слобода у избору ко ће с ким радити, јер разне шарене картице, разбрајалице и слично, толико присутне у пракси, врло често силом формирају групе потпуно различитих ученика, а не заборавимо да су они већ шести разред, где ученици негодују, не желе да раде, изражавају жељу да раде сами ако не могу да одаберу са киме ће радити; од таквих «рогова у врећи» тешко да добијамо креативни тим, сложни рад који уз задовољство води успеху, а на крају часа и такмичарском духу у брзом одређивању масе пирамиде. То је, између осталог, и један од разлога корелације и са Грађанским васпитањем.

 

Час је реализован у ковинској основној школи «Јован Јовановић Змај», а позитивна искуства наставника Физике, Техничког и информатичког образовања и изборних предмета Информатика и рачунарство и Грађанског васпитања ће сигурно бити занимљива идеја да и друге колеге покушају слично.

Prilozi koji ilustruju rad (pdf)